پایان نامه مقایسه ویژگی خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی پایان نامه مقایسه ویژگی خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی

دسته : -علوم انسانی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 171 KB

تعداد صفحات : 225

بازدیدها : 330

برچسبها : پایان نامه روسپیگری ویژگی زنان روسپی

مبلغ : 9400 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مقایسه ویژگی خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول- کلیات

مقدمه 2

بیان مسأله. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

اهداف تحقیق. 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یکم- خانواده 12

تعریف خانواده. 14

اهمیت خانواده.. 16

گفتار دوم - آسیبهای خانواده 19

اختلاف خانوادگی. 22

خشونت خانوادگی.. 24

تجاوز جنسی علیه زنان. 26

تجاوز جنسی علیه کودکان 29

فقر و انحرافات اجتماعی. 30

طلاق و انحراف. 36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان 42

بزهکاری یکی از افراد خانواده. 44

گفتار سوم- روسپیگری.. 46

تعریف فحشا و روسپیگری.. 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی. 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران.. 54

یافته هایی از اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری. 57

گفتار چهارم- مبانی نظری . 61

مقدمه 61

الف) تئوریهای جامعه شناسی.. 63

نظریه کنترل.. 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی. 64

ساترلند و پیوند افتراقی. 68

نی و نظریه روابط خانوادگی 72

تئوری کنترل متعادل . 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی 77

ثورن بری و نظریه تکاملی 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا.. 84

نظریه دین و مذهب. 85

تئوری امیل دورکیم. 87

نظریه مارکس .. 88

ب) تئوریهای روانشناسی. 89

تئوری سالیوان. 89

تئوری واکنش به رویدادهای آزاردهنده برکوتیز.. 90

روان شناسی فانون Fanon

نظریه درماندگی آموخته شده. 91

چارچوب نظری تحقیق . 92

مدل نظری تحقیق. 94

مروری بر تحقیقات. 95

فرضیه های پژوهش .. 104

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

مقدمه 106

روش تحقیق.. 107

روش جمع آوری اطلاعات.. 108

جامعه آماری. 109

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.. 110

تعریف مفاهیم تحقیق.. 111

سطح سنجش متغیرها 117

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری. 119

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات. 133

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی 143

5-2- نتایج تبیینی. 145

بحث و نتیجه گیری 162

پیشنهادات. 167

محدودیت های پژوهش. 169

منابع و ماخذ . 170

پیوست

پرسشنامه

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری در دسترس و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری سهمیه ای و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

مقدمه

مطالعه سیر تاریخی فحشا، نشانگر آن است که این پدیده، از کهن ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یک واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندکی روی آن صورت گرفته است. طبق نظر ابینگهاوس، روسپیگری گذشته ای طولانی، اما تاریخچه کوتاهی دارد. بخشی از این امر به مشکلات جمع آوری اطلاعات علمی و قابل تعمیم از نمونه های مورد مطالعه روسپیان مربوط نمی شود. از این رو، فقدان تحقیقات دقیق و علمی موجب رواج اطلاعات غلط در مورد زمینه، طبیعت و علل روسپیگری می گردد.

طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است که مخارج زندگی خود را به طور کلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیکران (با انگیزه های جنسی) تأمین می کند. بعلاوه این نوع روابط جنسی بدون محبت و موقتی است و اگر رابطه عاطفی در این کار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. این اصطلاح، تنها به کسانی اطلاق نمی شود که تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلکه هر زن یا مردی که در ضمن اشتغال به کارهای دیگر، گاه گاهی با دریافت پول به ایجاد رابطه جنسی بادیگران اقدام کند، نیز (طی مدتی که به این رفتار می پردازد)، روسپی نامیده می شود.

سنت آگوستین، پرچمدار اخلاقیات مسیحیت در غرب، نگرشی دوسوگرانه به فحشا و زنان ویژه داشته است. به نظر وی، هیچ چیزی پست تر و شرم آورتر از فحشا و مفاسد مشابه آن نیست. در عین حال، وی در جای دیگر بیان می کند که گاهی فحشا در جوامع، یک ضرورت بوده است. او اظهار داشته است که اگر فحشا از جامعه بر چیده شود، به هر حال جامعه با مفاسد دیگر آلوده خواهد شد و الگوهایی از روابط جنسی پدید خواهد آمد که به جامعه آسیب خواهد رساند. علی رغم این بیان آگوستین و با وجود اینکه در مقاطعی از تاریخ، فحشا به صورت رسمی و مشروع وجود داشته و حتی گاهی رنگ مذهبی نیز به خود گرفته است، در اکثر جوامع و در طول تاریخ، روسپیگری تقبیح و محکوم شده است.

روانشناسان علت بروز این پدیده را علل روانی از جمله گرایش به تنوع طلبی و ضعف هویت اخلاقی می دانند و همچنین اختلال در هویت در آن دخالت دارد و در برخی از افراد این گروه، اختلالات شخصیتی (به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی) نمود بیشتری دارد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید